Archive for April 13th, 2011

Numewo 45: Echos Des Elus

Niméwo 45 – Echos Des Elus
Moin pa kapab blié ki koté-m té yé
Lè Jézu té jouin-n moin la vi-m té chanjé
Sé pou sa map chanté paské li sové-m
Si satan vlé bare-m ma va rélé Jézu

Jézu va roulé roch la
Ki vi-n bare-m nan mò la (3 foua)
E-m konnin gnou jou sa va chanjé

Moin pa jamè blié ki jan sa té yé
Lespri-m té boulvèse paské-m te mare
Lè-m vin-n jouin-n ak Jézu tout bagay chanjé
Roch la té mèt baré-m Jézu va delivré –m
Pafoi-m kon’n ap krié devan problem yo
Moin desan’n sou jenou m’ap rélé Jézu
Moin tandé voi Jézu kap pale avè-m
Li di mouin pran kouraj tou bagay va chanjé
Si ou santi ou tris é dekourajé
Ou lévé ouap krié ou pa gin espoua
Ou mèt jouin-n ak Jézu la console
Oui se li min-m ki di li va roulé roch la
Ou té mèt òfelin ou pa gin sékou
Ou té mèt méprizé ou pa gin zanmi
Si ou sé zanmi Jézu ou gin tout bagay
La vi ou té mèt tou noua you jou sa va chanjé

We Grow Writers

The Fresno State MFA Creative Writing Program is the home for #FresnoWriters

PREE

Caribbean. Writing.

FLORWING MAG

@florwingofficial

MATHILLAGES.NET

Le BLOG OFFICIEL de MATHILDE

Sliver of Stone Magazine

2010-2018 ARCHIVES

Haiti Result-Oriented Relief - HROR

A Person-to-Person Haiti Rebuilding Effort focused on Getting Things Done!

Afro Alice

Ak Cheve Natirèl, ou bèl!

Opinions de Femmes

Kreye lavi ke w vle a ak resous ke w genyen yo

ebookPublishersWeekly

Get Daily, Weekly, and Monthly Digital ebooks You Can't Miss

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Here's To Us

Nerdiness Encouraged

Mudflats

Tiptoeing Through the Muck of Alaskan Politics