Archive for the ‘Chan desperans songs’ Category

24 ChanDesperans Kreyòl CDK – Jezu se tout bagay pou mwen

 

24 ChanDesperans Kreyòl CDK – Jezu se tout bagay pou mwen

1

Jezu se tout bagay pou mwen

Lapè, lajwa, lavi

Se li ki fòs mwen tou lè jou

Mwen ta tonbe san li

Lè-m santi-m tris, se li-m chache

Si-l pa te la, sa mwen ta fè

Lè-m santi-m tris, li fè mwen ge

Li renmen-m

2

Jezu se tout bagay pou mwen

Nan tout eprèv chak jou

M-ale kote-l pou byenfè

E li ban-mwen yo toujou

Li voye solèy ak lapli

Li ban nou rekòt avèk fwi

Solèy, lapli, rekòt ak fwi

Li renmen-m

3

Jezu se tout bagay pou mwen

Mwen va rete fidèl

Li si fidèl pou mwen toujou

Mwen pa kapab nye-l

Lè map swiv li, mwen pap pèdu

Li veye mwen jou avèk nwit

Mwen pou swiv li jou avèk nwit

Li renmen-m

4

Jezu se tout bagay pou mwen

Pa gen pi bon zanmi

Ma mete pou letènite

Tout konfyans mwen nan li

Lè li renmen-m, se bèl lavi

Li bèl, li pape janm fini

Vi etènèl, jwa etènèl

Li renmen-m

 

******* Use Paypal to make a donation or give a tip.  Bay yon ti ofrann si w kapab *******

Support our ChandesperansOnline Ministry by donating to Writing and Teaching Biz2coachBiz Projects now.

Advertisement

74 Echo Des Elus: ‘Distans m-rive santi-m pa’p kap Tounen ankò’

***This song is dedicated specially to Yolaine Anglade.  Enjoy its lyrics.***

1EchodesEluspic

74 Echo Des Elus: Distans m-rive santi-m pa’p kap
Tounen ankò
Distans m-rive santi-m pa’p kap
Tounen ankò
Mwen pa’p tounen mwen pa’p
Tounin
Menm si loraj danje menase frape
Mwen
Ankò mwen di mwen pa’p tounen

Paske anro ki atire-m
Deja avion mouin dekole
Depase pouin pou-m pa tounin

 

Le monn ak plezi-l yo rele legliz tounen

Anro rele-m pou-m pa tounen

Menmsi nwaj yo leve esprè pou vin bare-m

Yon pa ankò, m-ap wè sovè-a

 

Lè gro van ak tanpèt yo leve kont mwen

Legliz kanpe sou yon sèl mo

M deja pati pou yon dite lòt moun anro

Kote mèt mwen ap di bravo

 

******* Use Paypal to make a donation or give a tip.  Bay yon ti ofrann si w kapab *******

Support our ChandesperansOnline Ministry by donating to Writing and Teaching Biz2coachBiz Projects now.

 

78 ChanDesperans Kè Kreyòl: Mwen te deside…

11chandesperanskreyol78kekreyolpic

 

78 ChanDesperans Kè Kreyòl

1.

Mwen te deside

Pou’m swiv le Senyè (2 li-n twa fwa)

Mwen pa’p tounen (2 fwa)

 

2.

Le Monn dèyè do’m

La kwa devan je’m (2 li-n twa fwa)

Mwen pa’p tounen (2 fwa)

 

3.

Si’m dwe ale sèl

Toujou m’a swiv li (2 li-n twa fwa)

Mwen p’ap tounen (2 fwa)

 

************ Use Paypal to make a donation or give a tip ************

Support our ChandesperansOnline Ministry by donating to Writing and Teaching Biz2coachBiz Projects now.

Haitian Hymns to Hope and Life: Haitian/Canadian /American/French Churches’ Most Sung Hymns On Sunday Morning and Evening Services – Chants D’Espérance Français et Créoles

Marcel D. Dubois's Most Popular, Most Sung Hymns Compilation

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

Purchase a copy of “Haitian Hymns to Hope and Life…” from AmazonKindle now

Book Review:
“Haitian Hymns to Hope and Life For Your e-readers: Haitian/Canadian /American/French Churches’ Most Sung Hymns On Sunday Morning and Evening Services – Chants D’Espérance Français et Créoles for your e-readers” is a labor of love compiled by Youth Pastor and Choir Director, Marcel D. Dubois, who worked with many churches and Christian brothers and sisters from Boston to New York, from Haiti to Canada, from the Caribbean region to France and elsewhere. He wants to thank each one of you for sending your Sunday morning and evening programs to him. Thanks to your contributions, he has been able to come up with the most popular, the most sung hymns from the Chants d’Esperance Francais and Creoles. This book is for you. He hopes you can use it to praise and worship HIM!

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

Purchase a copy of “Haitian Hymns to Hope and Life…” from AmazonKindle now

If you want to contribute to this survey, you can leave your feedback and comments below. “Tell us which hymn is the most sung on Sunday morning or evening services. Tell us Why”

Choir Director Marcel Dubois would like to find out.

The Most Requested Haitian Chants of Hope and Faith on ChandesperansOnline.com: Chants d’Esperance Creoles Haitiens, Chants d’Esperance Francais

Here is a review of this book: “Allelluia Haitian Chants of Hope and Faith: Praise to Thee, O Lord, King of Eternal Glory… is a listing of the most requested songs or hymns on ChandesperansOnline.com. It is the web site users’ and authors’ selections of their favorite hymns from the famous Chants d’esperance Francais et Creoles Haitiens. The authors of this release grew up singing these songs in the church and parochial schools they attended. They are songs such as “What a Friend We Have in Jesus” -“Quel Ami Fidele et Tendre Nous Avons en Jesus-Christ,” “Quel Repos, Quel Repos” – “It is Well, It is Well…,” etc. This book is a personal affair for the authors as they share their love of singing in French and Haitian creole…”

Sing along with Haitian Children! Canten con los chicos Haitianos. This compilation is for those who want to sing along with Haitian Children at christian venues, outreach mission trips, schools, churches and elsewhere. Some of the songs are short choruses…

Start playing some of these choruses on your guitar or piano and the Haitian children will follow you. They will sing with you. All throughout the country, these songs are are sung in most churches or revival centers.

These are songs I used to sing with the children of my Sunday school class. L’ecole du Dimanche or Sunday school can be a lot of fun with the right selection of songs.

Just in case you are interested in having more songs, here is a new book of choruses, short Haitian hymns, Lullaby and Play songs published on this link:

http://urbanbookspublishing.blogspot.com/search/label/praise%20songs

Ala Ou Gran! Ala Ou Gran! How great thou art! How great thou art! Popular Haitian Children’s Choruses, Lullaby, Haitian Creole and French Church Hymns, and Other Play Songs

https://www.smashwords.com/books/view/68875

You can purchase this book from Barnes and Noble’s PubIt now

You can buy this book at Amazon Kindle Store now

Canten con los Chicos Haitianos! Sing along with Haitian Children by getting a copy of this new 10-song CD for your youth group, sunday school and church activities.

Haitian Children’s Choruses, Church Songs and Bonus Pack CD

Product ID: 3064
Product Name: Haitian Chants of Hope


Buy Now From CCNow

or

Quantity

Product ID: 3068
Product Name: Most Popular Haitian Children’s Choruses, Church and Play Songs


Buy Now From CCNow

or

Quantity

Canten con los Chicos Haitianos! Sing along with Haitian Children by getting a copy of this new 10-song CD for your youth group, sunday school and church activities.

Nimewo 45 “Echo Des Elus”: Jezu va woule wòch la (Jézu va roulé ròch la)

Nimewo 45 “Echo Des Elus”: Jezu va woule wòch la (Jézu va roulé ròch la)

Dedikas / Dedicasses / Dedication
**As Requested by Marie Raymonde Jeudy….(Thanks for your request!)**

Mwen pa kapab bliye ki kote-m te ye
Lè Jezu te jwenn mwen lavi-m te chanje
Se pou sa m-ap chante paske li sove-m
Si satan vle bare-m ma va rele Jezu


Jezu va woule wòch la
Ki vin bare-m nan mòn nan (3 fwa)
E-m konnen yon jou sa va chanje

Mwen pa jamè bliye ki jan sa te ye
Lespri-m te boulvèse paske-m te mare
Lè-m vin jwenn ak Jezu tout bagay chanje
Wòch la te mèt bare-m Jezu va delivre-m
Pafwa-m konn ap kriye devan pwoblèm yo
Mwen desann sou jenou m’ap rele Jezu
Mwen tande vwa Jezu kap pale avè-m

Li di mwen pran kouraj tout bagay va chanje…..

Pran rès pawòl chan sa-a nan blog sa-a / Get the rest of the lyrics of this song at Chandesperans.blogspot.com

 

******* Use Paypal to make a donation or give a tip.  Bay yon ti ofrann si w kapab *******

Support our ChandesperansOnline Ministry by donating to Writing and Teaching Biz2coachBiz Projects now.

55 Chandesperans Kreyòl: Sa-k kapab lave peche-m? Anyen Pase San Jezu-Kri (Nothing but the blood of Jesus…)

55 Chandesperans Kreyòl

55 Chandesperans Kreyòl: Sa-k kapab lave peche-m? Anyen Pase San Jezu-Kri (Nothing but the blood of Jesus…)

1. Sa-k kapab lave peche-m?
Anyen pase san Jezu-Kri
Sa-k kapab geri tout kè-m?
Anyen pase san Jezu-Kri

Refrain:

San ki chè pase lò
Ki wete-m nan lanmò;
Nanpwen lòt sous ankò
Anyen pase san Jezu-Kri

2. Pou padon mwen, sa mwen wè
Anyen pase san Jezu-Kri
Pou netwaye-m, sa-m mande?
Anyen pase san Jezu-Kri

3. Sa-k pou peye dèt peche?
Anyen pase san Jezu-Kri
Se pa-t bon zèv mwen te fè
Anyen pase san Jezu-kri

4. Sa-k ban-m lespwa ak lapè
Anyen pase san Jezu-Kri
Sa-k fè Justis mwen ase?
Anyen pase san Jezu-Kri

Oh for a thousand tongues to sing (Mouin vlé mil lang pou chanté biin Louanj Redanmtè mouin)

Nimewo 14 Chandesperans Kreyol
Oh for a thousand tongues to sing (Mouin vlé mil lang pou chanté biin Louanj Redanmtè mouin)

Nimewo 14 Chandesperans Kreyol
Oh for a thousand tongues to sing
Mouin vlé mil lang pou chanté byen louwanj Rédanmtè mouin

1.
Mouin vlé mil lang pou chanté biin
Louanj Redanmtè mouin
Tout gloua, sé pou Bon-Dieu, Roua mouin
Gras li gin tout viktoua
2.
Mèt mouin é Bon-Dieu mouin, édé-m
Pou-m anonsé patou
Pou-m répann nan latè antiè
Konésans non Jézu
3.
Jézu, non ou chasé krintif
Li chasé tristès nou,
Jézu, non ou, sé bè muzik
Sé vi ak santé tou
4.
Li krazé puisans, vié péché
Prizonnié yo lagé
San li nétouayé péchè yo
San li nétouayé mouin
5.
Nou minm, tout pèp, gadé koté-l
Sé li ki Bon-Dieu nou
La foua sové nou, la foua sèl
Gras li padonnin nou.
6.
Bon-Dieu té rinmin tout péchè
Li rinmin nou, sé si!
Pou tout moun patou sou la tè
Pitit li té mouri

Brooklyn Youth Ministry Pastor Marcel D. Dubois’s “Haitian Creole Worship and Praise Songs – Chan Adorasyon ak Louwanj Kreyol….”

If you are interested in singing Haitian Creole songs, you can get a copy of “Haitian Creole Worship and Praise Songs” here.

Pastor
Marcel D. Dubois compiled this list of Haitian Creole songs for ChandesperansOnline.com and his Brooklyn-based congregation. Mr. Dubois is a Youth Ministry pastor at a Brooklyn church that serves a diverse group of christians, including Haitians, Jamaicans, and various other Caribbean countries.

If you are interested in singing Haitian Creole songs, you can get a copy of “Haitian Creole Worship and Praise Songs” here.

Chants d’adoration et de Louange Créoles – Haitian Creole Worship and Praise Songs – Chan Adorasyon ak Louwanj Kreyo

Purchase a PDF copy of these songs right here with your Paypal account:

Here is a summary of the songs you are going to find here:

95 Chandesperans: Mouin Pito Gin Jezu Pase Gro Lajan

100 Chan Desperans: Lè Jezu mouri sou kalvè

No. 20 Kreyol Chandesperans: Gnou jou ma suspann chante-m yo

55 Chan Déspérans Kréyòl: Sa-k kapab lave péché-m?

Niméwo 45 – Echos Des Elus: Min pa kapab blié ki koté-m té yé

17 Kreyol Chandesperans: 17 Creole Chants D’esperance: Mouin biin Kontan Ke Papa Mouin nan Sièl

94 Chan Desperans: Mouin ta vle di ou sa Jezu fè pou kè mouin

99 ChanDesperans: Mouin Vle Rakonte Toupatou

99 Chandesperans: Mouin Tap Neye Nan Peche

92 Chandesperans: Map Travay Pou Jezu Nan Vouayaj Mouin

98 Chandesperans: Ou Pa Bezouin Gin Krint ni Pè

74 Chandesperans: A la Gnon Zanmi Se Jezu

5 Chandesperans Kreyol: Moun Ki Mete Nan Jezu

13 Chandesperans Kreyol: Lè n-ap mache ak Dieu nan lumyè pawòl li

etc…etc.

Free Sample of Haitian Creole Songs Accappela

Koute yon ti bout chant: Escuchen aqui: Listen to a sample here

Lè Jezu mouri sou kalvè; Lè Kris mouri se te pou mouin (When Jesus Died on the Calvary)

1.
Lè Jezu mouri sou kalvè
Lè Kris mouri se te pou mouin
Mouin mande-m eske m-a konnin
Konbiin mouin doue, konbiin mouin doue

Konbiin mouin doue lanmou san fin?
Konbiin mouin doue ka Kris pou mouin?
Mouin konnin sa li fè pou mouin
Mouin pa ka di m konbiin mouin doue
2.
Sovè mouin nan Jètsemani
Te pase pi gwo agoni
Se pou mouin soufrans sa te ye
Kouman pou-m di konbiin mwen doue
3.
Se te amou li gin pou mouin
Ki fè-l soufri yon mò onté
Lè tout san kò li te koule
Li sove mouin, konbiin mouin doue
4.
Lè m-a rive nan sièl la tou,
Rete avèk li pou toujou
Mouin mèt pale di mil ane
Mouin pap fin di konbiin mouin doue

We Grow Writers

The Fresno State MFA Creative Writing Program is the home for #FresnoWriters

PREE

Caribbean. Writing.

FLORWING MAG

@florwingofficial

MATHILLAGES.NET

Le BLOG OFFICIEL de MATHILDE

Sliver of Stone Magazine

2010-2018 ARCHIVES

Haiti Result-Oriented Relief - HROR

A Person-to-Person Haiti Rebuilding Effort focused on Getting Things Done!

Afro Alice

Ak Cheve Natirèl, ou bèl!

Opinions de Femmes

Kreye lavi ke w vle a ak resous ke w genyen yo

ebookPublishersWeekly

Get Daily, Weekly, and Monthly Digital ebooks You Can't Miss

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Here's To Us

Nerdiness Encouraged

Mudflats

Tiptoeing Through the Muck of Alaskan Politics